Naar hoofdcontent gaan

Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności witryny internetowej w UE

Podobnie jak w przypadku wielu innych firm okresowo gromadzone są i/lub wykorzystywane dane osobowe.

W poniższej informacji o polityce prywatności wyjaśniamy:

 • cele gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
 • kategorie danych osobowych, które gromadzimy do wspomnianych celów; oraz
 • sposób gromadzenia Państwa danych osobowych.

Co ważne, informujemy również, jakie są Państwa prawa w stosunku do przechowywanych przez nas danych osobowych i w jaki sposób mogą Państwo z tych praw korzystać.

Można zapoznać się z całą treścią polityki przewijając stronę w dół lub można przejść do wybranej części tekstu, klikając jeden z poniższych nagłówków.

1. Wstep
2. Kategorie gromadzonych danych osobowych
3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?
4. Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe? 
5. Zgoda
6. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?
7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
8. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
9. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europę?
10. Jakie prawa Państwu przysługują?
11. Marketing bezpośredni
12. Pliki cookie
13. Kontakt
14. Aktualizacje informacji

Jeśli niniejsza informacja o polityce prywatności nie zawiera odpowiedzi na Państwa pytania, prosimy o kontakt z użyciem poniższych danych kontaktowych.

1. Wstęp

 W CSL Behring (dalej „my”, „nas”, „nam”, „nasz” itd., „CSL Behring”) zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Gdy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, gromadzimy pewne informacje, które służą do Państwa identyfikacji („dane osobowe”).

Firma CSL Behring jest „administratorem” gromadzonych przez nas danych osobowych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za decyzje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania takich danych. Oznacza to również, że jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie Państwu informacji oraz odpowiadanie na Państwa żądania w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przechowujemy.

Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej. Wyjaśnia także jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych.

2. Kategorie gromadzonych danych osobowych

 Gdy korzystają Państwo z naszej witryny, możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane kontaktowe: są to informacje, które pozwalają nam na kontakt z Państwem, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail i nazwy kont w mediach społecznościowych/nazwy użytkowników.
 • Dane demograficzne: są to informacje na Państwa temat, które mogą nam pomóc w Państwa dokładniejszej identyfikacji, takie jak płeć, obywatelstwo, data urodzenia.
 • Dane o płatnościach, zakupach i historii konta: jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia, dostawcami lub dystrybutorami naszych produktów, gromadzimy informacje o Państwa koncie i przebiegu współpracy z nami. Takie informacje mogą obejmować dane karty kredytowej/debetowej, dane konta bankowego, adresy do rozliczeń i numery klientów, a także zapisy dotyczące zakupionych u nas produktów i usług.
 • Dane osobowe zawarte w przesyłanych do nas raportach i powiadomieniach: jeśli przekazują nam Państwo informacje o naszych produktach i usługach za pośrednictwem naszej witryny internetowej, na przykład z użyciem formularza służącego do zgłaszania podejrzanych zdarzeń niepożądanych, gromadzimy wszelkie dane osobowe, które umieszczają Państwo w swoim zgłoszeniu.
 • Dane na temat stanu zdrowia: jeśli w związku z naszymi produktami lub usługami przekazują nam Państwo dane na temat stanu zdrowia, gromadzimy wszelkie podane w ten sposób dane osobowe, w tym dane wrażliwe.
 • Dane o zatrudnieniu: jeśli osoba składa u nas wniosek o pracę, gromadzimy informacje, takie jak przeszłość zawodowa, referencje i inne dane umieszczone w formularzu wniosku o pracę lub w załącznikach, na przykład CV.
 • Zapisy kontaktów: gdy ktoś kontaktuje się z nami, korzystając z danych kontaktowych udostępnionych na stronie internetowej (za pomocą poczty elektronicznej, przez telefon, formularz na stronie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych – Twitter lub Facebook), możemy zachowywać zapisy informacji podawanych w czasie takich czynności.
 • Dane o sposobie korzystania z naszej strony internetowej: gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób Państwo korzystają i poruszają się po naszych stronach.
 • Dane o lokalizacji: adres IP Państwa telefonu komórkowego lub komputera może podawać nam Państwa przybliżoną lokalizację podczas łączenia się z naszą stroną internetową (zazwyczaj z dokładnością do kraju lub miasta).

3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe z wielu źródeł. Są to:

 • Osoba odwiedzająca: na przykład gromadzimy dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez Państwa, na przykład podczas zakładania u nas konta, nabywania naszych produktów lub usług, wypełniania udostępnionych formularzy, sporządzania raportów lub powiadomień o naszych produktach lub usługach, czy też podejmowania z nami kontaktu telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej lub innej komunikacji bezpośredniej (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych).
 • Nasza strona internetowa: gromadzimy informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej.
 • Osoby trzecie: możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe od osób trzecich. Takie podmioty to: biura informacji kredytowej (jeśli w naszej opinii jest to konieczne w przypadku zakupu naszych produktów lub usług), referenci (jeśli osoba ubiega się o pracę w naszej firmie) lub pracownicy służby zdrowia/dostawcy (udzielający informacji o korzystaniu przez Państwa z naszych produktów).

4. Dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe do celów opisanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania

Kategorie danych zazwyczaj przetwarzanych w tym celu

Utrzymywanie kontaktu z Państwem w sprawie naszych produktów i usług oraz naszej działalności

Wszystkie dane osobowe wymienione powyżej

Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia/dostawcami lub dystrybutorami naszych produktów, wykorzystujemy Państwa dane osobowe do zarządzania Państwa kontem, przeprowadzania w razie konieczności weryfikacji kredytowej, przyjmowania płatności za nasze produkty i usługi oraz organizacji dostaw      

Dane kontaktowe

Dane dotyczące płatności, zakupów i historii konta

Zapisy podejmowanych kontaktów

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sprawie zapytań lub reklamacji, wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu nawiązania kontaktu

Wszystkie dane osobowe wymienione powyżej

Dochodzenie w sprawie niewłaściwego korzystania z konta, oszustwa i windykacji należności

Wszystkie dane osobowe wymienione powyżej

Przegląd naszych produktów i usług, ocena ich bezpieczeństwa i sposobu działania oraz opracowywanie nowych produktów i usług

Wszystkie dane osobowe wymienione powyżej

Rejestracja i uczestnictwo w badaniach klinicznych

Dane kontaktowe

Informacje demograficzne

Dane osobowe w przesyłanych do nas raportach i powiadomieniach

Dane dotyczące stanu zdrowia

Zapisy podejmowanych kontaktów

Prowadzenie kampanii reklamowych w internecie

Dane dotyczące płatności, zakupów i historii konta

Sposób korzystania z naszej strony internetowej

Prowadzenie badań rynku

Dane kontaktowe

Informacje demograficzne

Inne dane osobowe istotne dla badań rynkowych

Prowadzenie marketingu bezpośredniego

Dane kontaktowe

Informacje demograficzne

Historia zakupów i konta

Sposób korzystania z naszej strony internetowej

Wszelkie przekazywane dane osobowe dotyczące produktów lub usług, którymi są Państwo zainteresowani

Jeśli są Państwo dawcami osocza i przekazują nam informacje dotyczące dawstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, wykorzystujemy te dane osobowe w celu usprawnienia tej procedury.

Dane kontaktowe

Dane dotyczące stanu zdrowia
(Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych w omawianym celu znajdują się w specjalnym „Oświadczeniu o ochronie prywatności w przypadku dawstwa osocza”)

 
Zgłaszanie przez osoby podejrzenia zdarzeń niepożądanych

Dane kontaktowe

Dane dotyczące stanu zdrowia
(Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych w omawianym celu znajdują się w specjalnym „Oświadczeniu o ochronie prywatności w przypadku zgłaszania podejrzenia zdarzenia niepożądanego”)

Proces rekrutacji i zatrudnienie

Dane kontaktowe

Informacje demograficzne

Informacje o zatrudnieniu

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie w ramach obowiązującego prawa. Wykorzystując dane osobowe najczęściej opieramy się podstawach prawnych wymienionych poniżej.

 • Zgoda: jeśli wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych.
 • Umowa: jeśli zachodzi konieczność wykorzystania Państwa danych osobowych do wykonywania zawartej między nami umowy. Na przykład, gdy zawieramy umowę na dostawę naszych produktów lub świadczenie usług.
 • Obowiązek prawny: jeśli mamy obowiązek wypełnić zobowiązanie prawne. Na przykład, gdy mamy prawny obowiązek zgłaszania podejrzenia działań niepożądanych związanych z naszymi produktami leczniczymi.
 • Żywotne interesy: jeśli wykorzystanie przez nas danych osobowych jest wymagane do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innych osób. 
  Na przykład, gdy zaistnieje poważne zagrożenie dla zdrowia Państwa lub innej osoby.
 • Interes publiczny: jeśli wykorzystywanie przez nas danych osobowych jest podyktowane interesem publicznym.
 • Uzasadniony interes: jeśli wykorzystywanie przez nas danych osobowych jest zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami (lub interesami osób trzecich) i ma charakter nadrzędny względem Państwa interesów i praw podstawowych. Powyższy zapis odnosi się do starannie przemyślanych i konkretnych celów, które umożliwiają nam udoskonalanie naszych usług, ale także w naszej opinii przynoszą korzyści naszym klientom i konsumentom końcowym. Uzasadniony interes obejmuje również potrzebę oceny działania i bezpieczeństwa naszych produktów oraz wypełnianie naszych zobowiązań branżowych i regulacyjnych.

Gromadzenie i wykorzystywanie wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące stanu zdrowia) wymaga od nas zaspokojenia dodatkowych wymogów i podstaw prawnych. 
Wykorzystując wrażliwe dane osobowe najczęściej opieramy się na podstawach prawnych wymienionych poniżej.

 • Zgoda: jeśli udzielają nam Państwo wyraźnej zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych.
 • Żywotne interesy: jeśli wykorzystanie przez nas danych osobowych jest wymagane do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innych osób, a Państwo nie są w stanie udzielić stosownej zgody. Na przykład, gdy zaistnieje poważne zagrożenie dla Państwa zdrowia lub zdrowia innej osoby.
 • Świadczenie opieki zdrowotnej: jeśli Państwa dane osobowe są potrzebne do świadczenia opieki zdrowotnej lub prowadzenia procesu leczenia.
 • Interes publiczny: jeśli wykorzystanie Państwa danych osobowych ma na celu interes publiczny, na przykład ochrona przed poważnymi zagrożeniami dla zdrowia i zapewnienie wysokich standardów naszych produktów leczniczych i powiązanej z tym opieki zdrowotnej.

5. Zgoda

W pewnych okolicznościach, gdy podstawą prawną do korzystania z Państwa danych osobowych jest uzyskanie Państwa zgody, taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. 

Jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, nie oznacza to, że przetwarzanie przez nas danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody staje się bezprawne.

Zgodę można wycofać kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

6. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie lub wykorzystaniu, udostępnieniu, zmianie lub ujawnieniu Państwa danych osobowych w sposób nieuprawniony.

Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych przez naszych pracowników i dostawców usług – taki dostęp mają jedynie osoby, które go potrzebują do wykonywania swojej pracy lub świadczenia nam usług. Korzystają one z Państwa danych wyłącznie w przypadku wyraźnego polecenia z naszej strony, a kiedy to robią mają obowiązek zachowania ich poufności.

Wprowadziliśmy procedury w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, w ramach których powiadomimy Państwa i właściwe organy regulujące przetwarzanie danych osobowych o takich zdarzeniach zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

7. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy, także w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód w związku z bezprawnym użyciem lub ujawnieniem danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, niezależnie od tego, czy cele te możemy osiągnąć za pomocą innych środków i w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W niektórych okolicznościach możemy ukrywać Państwa dane osobowe, aby nie mogły być z Państwem w żaden sposób powiązane. Jeśli tak się stanie, będziemy mieli prawo do korzystania z tych danych bez konieczności powiadamiania Państwa o tym fakcie.

8. Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?

 Możemy udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

 • Nasi pracownicy – Państwa dane osobowe będą udostępniane naszym pracownikom, ale jedynie, gdy jest to konieczne do wypełniania przez nich swoich obowiązków pracowniczych. 
 • Spółki należące do tej samej grupy  – w celu świadczenia dla Państwa usług. 
 • Podmioty odpowiedzialne za dostawy– celem dostarczania Państwu zamówionych u nas produktów.
 • Biura informacji kredytowej – abyśmy mogli zweryfikować Państwa tożsamość i informować Państwa o niezrealizowanych lub opóźnionych płatnościach lub innych działaniach, które mogą mieć wpływ na Państwa ocenę kredytową.
 • Inni usługodawcy i doradcy – czyli podmioty, które wspierają nasze służby IT, pomagają nam analizować posiadane dane, przetwarzać płatności, wysyłać korespondencję do klientów, udzielać porad prawnych lub finansowych i dostarczać nasze usługi.
 • Rząd lub organy regulacyjne – w przypadku gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub w celu udzielenia wsparcia w dochodzeniach lub innych inicjatywach; wśród tych podmiotów znajdują się regulatorzy odpowiedzialni za ochronę danych i opiekę zdrowotną. Wykorzystują oni dane osobowe do własnych celów i posiadają własne oświadczenia o ochronie prywatności, które mają zastosowanie do wykorzystania gromadzonych przez nich danych osobowych.

Nie ujawniamy danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawem, lub gdy musimy udostępniać informacje na potrzeby prowadzonych postępowań dochodzeniowych i w celu zapobiegania przestępczości. Możemy udostępniać osobom trzecim informacje statystyczne i analizy, ale jedynie upewniwszy się, że informacje te mają postać zagregowaną i nie można na ich podstawie nikogo zidentyfikować.

9. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europę?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy przekazywać te dane osobom trzecim i innym spółkom z naszej grupy, które posiadają siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym („Europa”).

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, będziemy przekazywać te dane do krajów poza Europą wyłącznie zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Wymaga to spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • Komisja Europejska uznała, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 45 RODO);
 • przekazywanie danych jest uzależnione od podjęcia przez odbiorcę danych prawnie wiążącego i wykonalnego zobowiązania do ich odpowiedniego zabezpieczenia (zgodnie z art. 46 RODO);
 • przekazywanie danych podlega wiążącym regułom korporacyjnym (zgodnie z art. 47 RODO); lub
 • przekazywanie danych opiera się na wyjątkach od ograniczeń RODO dotyczących przekazywania danych osobowych poza UE (zgodnie z art. 49 RODO).

10. Jakie prawa Państwu przysługują?

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do:

 • Zażądania dostępu do swoich danych osobowych (tzw. „żądanie dostępu do danych”). Umożliwia to uzyskanie kopii danych osobowych, które przechowujemy i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Zażądania skorygowaniabold swoich danych osobowych, które przechowujemy. Dzięki temu istnieje możliwość poprawienia wszelkich niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy.
 • Zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Dzięki temu można wnosić o usunięcie danych osobowych, jeśli nie istnieją istotne powody dla ich dalszego przetwarzania. Mają również Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych w ramach przysługującego Państwu prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (patrz niżej).
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z Państwa uzasadnionym interesem (lub interesem osoby trzeciej) lub konkretną sytuacją, w związku z którą chcą Państwo wyrazić sprzeciw korzystając z takiej podstawy prawnej. Mogą Państwo także sprzeciwić się działaniom w postaci marketingu bezpośredniego.
 • Zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach, na przykład na czas ustalania prawidłowości przechowywanych danych osobowych.
 • Zażądania przekazania danych osobowych z powrotem do Państwa lub do innego podmiotu.
 • Zażądania wyłączenia z procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Będziemy wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie wyłącznie w naszych działaniach online i w wybranych okolicznościach.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, korzystając z witryny CSL pod adresem: https://privacyinfo.csl.com

Można także skontaktować się z nami wykorzystując fotmularz umieszczonych na końcu niniejszej informacji o polityce prywatności.

Zawsze będziemy starać się wspierać Państwa w korzystaniu z Państwa praw, choć w niektórych przypadkach mogą wystąpić uzasadnione podstawy do odrzucenia Państwa żądania.

Będziemy analizować każde wniesione przez Państwa żądanie i odniesiemy się do niego w ciągu miesiąca. Okres ten może ulec wydłużeniu o kolejne dwa miesiące - jeśli będzie ono mieć złożony charakter, aby umożliwić nam adekwatne odniesienie się do Państwa żądania, o czym w stosowny sposób poinformujemy.

Jeśli w odpowiedzi na Państwa żądanie zdecydujemy się nie podejmować żadnych działań, poinformujemy Państwa o przyczynach takiej decyzji. Jeśli nie zgodzą się Państwo z naszą decyzją podjętą w związku z żądaniem skorzystania z przysługujących Państwu praw lub w Państwa opinii dokonujemy naruszenia przepisów o ochronie danych w Europie, mają Państwo prawo do złożenia stosownej skargi do europejskiego organu regulującego ochronę danych.

11. Marketing bezpośredni

Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia lub dostawcami, w zależności od preferencji odnośnie do działań marketingowych zgłoszonych nam w czasie gromadzenia danych osobowych, możemy skontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty, telefonu lub środkami elektronicznymi w celu podania informacji o naszych produktach i usługach. 
Mają Państwo prawo do rezygnacji z dokonanych w tym aspekcie wyborów za pomocą narzędzi udostępnionych w ramach naszej komunikacji lub kontaktując się z nami bezpośrednio, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na końcu dokumentu.

12. Pliki cookie

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, możemy gromadzić informacje o sposobie korzystania z niej za pomocą plików cookie.

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który zawiera ograniczoną ilość informacji. Plik ten zostaje umieszczony na urządzeniu, na którym przeglądają Państwo stronę internetową za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu strona internetowa może podczas kolejnej wizyty rozpoznać Państwa urządzenie.

Możemy wykorzystywać pliki cookie (w tym Google Analytics) i inne podobne technologie, takie jak sygnalizatory web i przechowywanie w sieci, w celu zbierania informacji o Państwa aktywności w naszej witrynie, Państwa przeglądarce i urządzeniu. Dane te pomagają nam zbudować profil użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Niektóre z tych danych zostaną zagregowane lub będą wykorzystane do statystyk, co oznacza, że nie będą mogły być wykorzystane do Państwa bezpośredniej identyfikacji. Jeśli są Państwo zalogowani na konto w naszej witrynie, niektóre gromadzone informacje mogą być powiązane z tym kontem.

W zależności od preferencji mogą Państwo usunąć bądź odrzucić możliwość przyjmowania plików cookie przez Państwa przeglądarkę. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce lub na urządzeniu. Przy czym należy pamiętać, że odrzucenie lub usunięcie plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność naszych usług.

Więcej informacji na temat zmiany ustawień plików cookie w przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronie allaboutcookies.org. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj, zastosowanie klauzuli „opt-out” w stosunku do Google Analytics można przeprowadzić tutaj.

13. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub korzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: privacy@cslbehring.com

lub za pośrednictwem portalu prawnego CSL: https://privacyinfo.csl.com

14. Aktualizacje informacji

Niniejsza informacja o polityce prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom celem uwzględnienia zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych (np. jeśli wdrożymy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z innym wykorzystaniem danych osobowych) lub wyjaśnienia treści tej informacji. Zmiany te będą zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszej informacji pod kątem zmian.

Przy czym, jeśli się pojawią, zostaną Państwo o tym bezpośrednio powiadomieni. Podobnie w przypadku zmian w wykorzystaniu danych osobowych, do czego zobowiązuje nas obowiązujące prawo. 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 8 maja 2019 r