Naar hoofdcontent gaan

Klauzula informacyjna dotycząca prywatności w komunikacji z klientami

Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną firmy CSL Behring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa („CSL Behring”, „my”) dotyczącą prywatności w komunikacji z klientami, określającą podstawy zbierania i przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1. Kategorie danych osobowych, cele i podstawa prawna przetwarzania danych oraz kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane:

  • na potrzeby przesyłania informacji marketingowych i w celach wybranych przez Państwa w formularzu zgody (np. w celu wysyłania Państwu informacji o naszych produktach i usługach pocztą elektroniczną);

Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się:

  • na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • ze względu na prawnie uzasadniony interes firmy CSL Behring w postaci promocji jej produktów i usług oraz informowania klientów o zmianach dotyczących tych produktów i usług.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się:

  • dopóki nie wycofają Państwo swojej zgody (co może nastąpić w dowolnym momencie, ze skutkiem dla przyszłego przetwarzania) lub nie wniosą Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach marketingowych (w celu wycofania swojej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych).

Aby personalizować informacje marketingowe kierowane do Państwa i udostępniać Państwu bardziej dostosowane informacje (na podstawie Państwa wyborów i wyraźnej zgody):

a) polegamy na informacjach, wyborach i zainteresowaniach (identyfikujemy je i szukamy korelacji) podanych nam przez Państwa przy wyrażaniu zgody oraz
b) mierzymy Państwa interakcję z wiadomościami elektronicznymi, które Państwu przesyłamy, za pomocą znaczników pikselowych, co wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem – szczegóły poniżej:

Znaczniki pikselowe (znane również jako „sygnały nawigacyjne” lub „niewidoczne gify”) to niewielkie obrazy graficzne wykorzystywane w powiązaniu z wysyłanymi Państwu wiadomościami elektronicznymi. Znaczniki pikselowe pozwalają nam śledzić, czy otworzyli Państwo wiadomości elektroniczne, kliknęli w linki w celu pomiaru skuteczności kampanii oraz poprawy funkcjonalności.

Wykorzystujemy znaczniki pikselowe do personalizacji informacji dla klientów i reklam na podstawie Państwa zainteresowań. Obejmuje to wykorzystywanie rozwiązań technicznych do ustalenia, jakie znaczenie ma dla Państwa treść wiadomości elektronicznych, kiedy i gdzie otworzyli Państwo marketingowe wiadomości elektroniczne oraz czy zareagowali Państwo poprzez podjęcie działania – takiego jak kliknięcie linku lub zakup artykułu. 

Zbieramy odpowiednie dane z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych), których używają Państwo do odczytania wysyłanych przez nas wiadomości elektronicznych. Zbierane i przetwarzane dane obejmują następujące dane dotyczące użytkowania i urządzenia:

  • Godzina, częstotliwość i czas trwania dostępu do wysyłanych przez nas marketingowych wiadomości elektronicznych, linki, które Państwo w nich klikają, oraz inne działania podejmowane przez Państwa w tym kontekście.
  • Rodzaj urządzenia, system operacyjny i wersja, rodzaj i ustawienia przeglądarki, ID urządzenia lub inny indywidualny identyfikator urządzenia oraz indywidualny token urządzenia.
  • Segment użytkowników, do którego Państwo należą.
  • Adres IP urządzenia, którego Państwo używają w celu uzyskania dostępu do wiadomości elektronicznej.

W celu personalizacji Państwa dane osobowe będą łączone z już zebranymi danymi dotyczącymi Państwa zainteresowań.

Udostępnianie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem zawarcia z nami umowy. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych, ich przetwarzanie przez nas w celach przez Państwa wybranych, w szczególności do kontaktowania się z Państwem w wybrany przez Państwa sposób lub personalizacji informacji marketingowych, będzie utrudnione lub niemożliwe.

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych są następujące:

Specjalista regionalny ds. prywatności i ochrony danych
Philipp – Reis – Straße 2
65795 Hattersheim
Niemcy 
E-mail: Privacy@cslbehring.com
Strona internetowa: https://privacyinfo.csl.com/

3. Kategorie odbiorców

Aby przetwarzać Państwa dane do celów przez Państwa wybranych, CSL Behring korzysta z dostawców usług (np. usług hostingu, wsparcia i/albo serwisu informatycznego).

Korzystamy z następujących dostawców usług:

  • Veeva Systems, Inc.

4. Okres przechowywania i usuwanie

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez CSL Behring i/albo naszych dostawców usług zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej dotyczącej prywatności. 

Jeżeli CSL Behring nie będzie już potrzebować Państwa danych osobowych do wyżej wymienionych celów, zostaną one usunięte z naszych systemów lub zanonimizowane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania i usuwania danych, chyba że CSL Behring jest prawnie zobowiązany do przechowywania Państwa danych osobowych zgodnie np. z przepisami podatkowymi lub handlowymi bądź do celów księgowych lub audytorskich.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu z Państwem na podstawie formularza zgody. O ile jest to prawnie dozwolone lub wymagane, ograniczamy przetwarzanie Państwa danych zamiast je usuwać (np. poprzez ograniczenie do nich dostępu). Dotyczy to w szczególności przypadków, w których dane te mogą być nam jeszcze potrzebne do wykonania umowy bądź do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tych przypadkach okres ograniczenia przetwarzania zależy od odpowiednich ustawowych okresów przedawnienia lub przechowywania. Dane zostaną usunięte po upływie odpowiedniego okresu przedawnienia lub przechowywania.

5. Państwa prawa

Stosownie do mających zastosowanie przepisów o ochronie danych mogą mieć Państwo następujące prawa (które mogą być ograniczone na podstawie odpowiednich mających zastosowanie krajowych przepisów o ochronie danych). Aby wykonać te prawa, należy skontaktować się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Oprócz poniższych praw mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych:

a) Prawo dostępu: Mogą mieć Państwo prawo do uzyskania od nas informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – do żądania dostępu do tych danych osobowych. Prawo dostępu obejmuje m.in. prawo do uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych oraz odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne, gdyż interesy innych osób mogą ograniczać Państwa prawo dostępu.

b) W związku z prawem dostępu mają Państwo prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Mogą mieć Państwo prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

c) Prawo do sprostowania: Mogą mieć Państwo prawo zażądać od nas sprostowania błędów w Państwa danych osobowych. W zależności od celów przetwarzania mogą Państwo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez wniesienie dodatkowego oświadczenia.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach mogą mieć Państwo prawo żądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych, a my możemy być zobowiązani usunąć te dane.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania:
W pewnych okolicznościach mogą mieć Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przez nas przetwarzane tylko do określonych celów.

f) Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach mogą mieć Państwo prawo otrzymać dostarczone nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mogą przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.

g) Prawo do sprzeciwu: Pod pewnymi warunkami, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się, ze względów na swoją szczególną sytuację, przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych, zaś my będziemy zobowiązani do zaprzestania dalszego przetwarzania

Co więcej, jeśli Państwa dane osobowe byłby wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do zgłoszenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec takiego wykorzystania danych (w tym ich wykorzystania w związku z profilowaniem marketingowym). W takim przypadku, dane osobowe nie będą już wykorzystywane przez nas w żadnym z tych celów.