Naar hoofdcontent gaan

Warunki korzystania

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH NINIEJSZĄ WITRYNĘ

Korzystając z tej witryny, odwiedzający zgadza się na aktualne Warunki korzystania. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową mogą być wykorzystywane i ujawniane przez firmę CSL Behring. Z wyjątkiem przypadków ujętych w innych zastrzeżeniach prawnych, politykach, warunkach korzystania lub innych informacjach znajdujących się na tej stronie internetowej, niniejsze Warunki korzystania i Polityka prywatności stanowią całość umowy między odwiedzającym a firmą CSL Behring w zakresie korzystania z niniejszej witryny internetowej. Odwiedzający może jednakże podlegać dodatkowym warunkom, które mogą obowiązywać w przypadku uzyskiwania dostępu do określonych usług lub materiałów znajdujących się w wybranych miejscach witryny lub przechodząc na inne strony internetowe za pomocą odnośników umieszczonych w niniejszej witrynie (warunki korzystania i polityki prywatności mające zastosowanie do innych stron internetowych nie mają związku ani nie stanowią części Warunków korzystania i Polityki prywatności firmy CSL Behring).

CSL Behring zastrzega sobie prawo do uzupełniania, usuwania lub modyfikacji niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania odwiedzających.  Korzystanie przez odwiedzającego z niniejszej witryny internetowej oznacza zgodę na prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Pod tekstem niniejszych Warunków korzystania wskazano datę ich ostatniej aktualizacji.

Informacje o witrynie

Jako wiodąca i innowacyjna firma farmaceutyczna, CSL Behring angażuje się w poprawę jakości życia pacjentów z rzadkimi i ciężkimi chorobami. Niniejsza witryna internetowa zawiera podstawowe informacje na temat firmy CSL Behring, jej oddziałów w różnych krajach oraz powiązane informacje branżowe. Aby ułatwić korzystanie z witryny, zadbaliśmy o to, by zawarte tu treści były dostosowane do potrzeb i celu wizyty osoby odwiedzającej: pacjenta, pracownika służby zdrowia, inwestora lub potencjalnego pracownika.

NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE MAJĄ NA CELU ANI NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO PORADY MEDYCZNE LUB INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO ZAŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH PRODUKOWANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ FIRMĘ CSL BEHRING.

Informacje udostępnione przez firmę CSL Behring w niniejszej witrynie mają wyłącznie cel edukacyjny i informacyjny. Informacje te nie mogą być traktowane jako porady, wskazania odnośnie do leczenia lub zalecenia pracowników służby zdrowia. W zakresie indywidualnych potrzeb terapeutycznych i opieki zdrowotnej należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i innych pracowników służby zdrowia. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek produktu leczniczego wymienionego w tej witrynie internetowej należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. Firma CSL Behring nie udziela porad ani nie świadczy usług medycznych.

Zakres korzystania

Zabrania się kopiowana, pobierana i przechowywana treści zawartych w witrynie,  z wyjątkiem przypadków pobierania przez użytkowników pojedynczych kopii jej zawartości, w celach informacyjnych i niekomercyjnych. Ponadto, zabrania się rozpowszechniana tych treści, bez względu na cel, bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy CSL Behring. CSL Behring zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy korzystania lub dostępu użytkownika do witryny w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia i po podaniu lub bez podawania przyczyny takiego ograniczenia.

Brak gwarancji lub rękojmi

FIRMA CSL BEHRING TROSZCZY SIĘ O REGULARNE AKTUALIZAOWANIE TREŚCI NINIEJSZEJ WITRYNY. TREŚĆ NINIEJSZEJ WITRYNY UDOSTĘPNIANA JEST BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAWA. TREŚĆ NINIEJSZEJ WITRYNY UDOSTĘPNIANA JEST NA ZASADACH: „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA CSL BEHRING NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WITRYNY I JEJ ZAWARTOŚCI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI LUB RZETELNOŚCI, ANI ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE MIEĆ CHARAKTER NIEZAKŁÓCONY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW. ODWIEDZAJĄCY ODPOWIADA ZA WERYFIKACJĘ TREŚCI UMIESZCZONYCH W WITRYNIE PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W OPARCIU O TAKIE TREŚCI, A KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNE NA RYZYKO ODWIEDZAJĄCEGO. ODWIEDZAJĄCY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PODJĘCIE WSZELKICH KONIECZNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W CELU ZAPEWNIENIA, ŻE JAKAKOLWIEK ZAWARTOŚĆ POCHODZĄCA Z WITRYNY NIE ZAWIERA WIRUSÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO OGRANICZAJĄ LUB WYKLUCZAJĄ GWARANCJE DOROZUMIANE, JEDNO LUB WIĘCEJ Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ W WYBRANYCH PRZYPADKACH NIE ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA CSL BEHRING WYKLUCZA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA CZY Z INNYCH ŹRÓDEŁ, Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD POŚREDNICH, BEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH LUB SZCZEGÓLNYCH WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO WITRYNY I JEJ ZAWARTOŚCI LUB KORZYSTANIEM Z NICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY FIRMA CSL BEHRING MIAŁA ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, POLEGANIE PODMIOTÓW NA PREZENTOWANYCH TREŚCIACH, UZYSKANYCH POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO PODCZAS KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY. A TAKŻE WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁANIA WIRUSÓW, ZAKŁÓCENIA W ŁĄCZNOŚCI Z WITRYNĄ ORAZ OPÓŹNIENIA, BŁĘDÓW LUB POMINIĘCIA TREŚCI PODCZAS POŁĄCZEŃ Z ODWIEDZAJĄCYM, BEZ WZGLDU NA TO, CZY SĄ SPOWODOWANE KRADZIEŻĄ, ZNISZCZENIEM, ZANIEDBANIEM, WOJNĄ, TERRORYZMEM, DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ, AWARIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ LUB NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM DO WITRYNY LUB JEJ TREŚCI. OSOBY ODWIEDZAJĄCE NINIEJSZĄ STRONĘ KORZYSTAJĄ Z NIEJ I JEJ TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

Odnośniki do innych stron internetowych

Dla wygody osób odwiedzających stronę firma CSL Behring udostępnia odnośniki do innych stron internetowych. Należy mieć na uwadze, ze niektóre odnośniki na tej stronie prowadzą do zasobów znajdujących się na serwerach należących do osób trzecich, nad którymi firma CSL Behring nie sprawuje kontroli. CSL Behring nie ponosi odpowiedzialności za treści wytworzone przez osoby trzecie lub konsekwencje korzystania z nich przez odwiedzającego naszą witrynę. W związku z tym dostęp do takich stron i korzystanie z nich odbywa się na ryzyko odwiedzającego. Odnośniki umieszczone w witrynie CSL Behring nie oznaczają i nie sugerują poparcia firmy dla umieszczonych pod nimi materiałów. Firma CSL Behring wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w związku z uzyskiwaniem dostępu do takich zasobów.

Zabezpieczenie odszkodowawcze

Odwiedzający, którzy naruszają którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania lub w inny sposób niewłaściwie korzystają z zawartości niniejszej witryny zobowiązują się przejąć od firmy CSL Behring (w tym jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i licencjobiorców) wszelką odpowiedzialność cywilną z tytułu wspomnianych naruszeń i/lub niewłaściwego korzystania, w tym między innymi z tytułu wydatków, kosztów i kosztów postępowania sądowego. Porady ekspertów lub ekspertyzy Niniejsza witryna może zawierać opinie ekspertów, co może stanowić przydatne źródło informacji dla odwiedzających. Informacje znajdujące się w witrynie i określane jako ekspertyzy – lub udostępnione w postaci odnośników do innych zasobów – stanowią wyłącznie opinie wyrażających je ekspertów i niekoniecznie muszą pokrywać się z opiniami firmy CSL Behring. Wspomniani eksperci nie są pracownikami CSL Behring i nie otrzymują od firmy żadnego wynagrodzenia z tytułu korzystania z ich opinii. CSL Behring nie potwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność czy kompletność jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych w takich ekspertyzach. Należy pamiętać, że porady ekspertów odzwierciedlają jedynie osobisty pogląd danego eksperta i w żadnym przypadku nie należy ich traktować jako opinii firmy CSL Behring lub treści, za które firma ponosi odpowiedzialność.

Informacje o produktach leczniczych

Firma CSL Behring publikuje informacje na temat swojej globalnej i lokalnej działalności, która może nie pokrywać się lub nie odnosić się do aktualnego miejsca pobytu odwiedzającego. Na przykład mogą wystąpić różnice między krajami w stosowaniu znaków towarowych niektórych produktów. Ponadto w niektórych krajach organy regulacyjne mogą zatwierdzać do sprzedaży produkty o różnych wskazaniach, dawkach i ograniczeniach. Jeśli produkty, programy lub usługi CSL Behring, o których mowa w witrynie nie są aktualnie dostępne w Twoim kraju, nie oznacza to, że firma zamierza te produkty, programy lub usługi tam wprowadzić. W celu uzyskania informacji na temat dostępności naszych produktów w Twoim kraju, skonsultuj się z lokalnym oddziałem CSL Behring lub swoim lekarzem. Ze względu na specyficzne przepisy obowiązujące w danym kraju, możemy nie być w stanie zapewnić wszystkim odwiedzającym witrynę informacji na temat naszych produktów leczniczych wydawanych na receptę. CSL Behring udostępnia informacje o produktach specyficznych dla danego kraju przede wszystkim pracownikom służby zdrowia, a jeśli uzyska na to zgodę stosownych organów – ogółowi społeczeństwa.

Społeczności

CSL Behring oczekuje, że uczestnicy udostępnionych w witrynie forów dyskusyjnych będą przestrzegać powszechnie przyjętych zasad komunikacji naznaczonych wzajemnym szacunkiem dla innych. Odwiedzający nie mogą rozpowszechniać ani publikować żadnych obraźliwych, obelżywych, nieprzyzwoitych, zniesławiających lub nieprzyzwoitych materiałów lub materiałów naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Informacje uznawane za niepoufne

O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, całość komunikacji na linii odwiedzający-CSL Behring odbywającej się za pośrednictwem witryny, traktuje się jako niepoufną i niezastrzeżoną. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, firma CSL Behring może swobodnie i w dowolnym celu wykorzystywać wszelkie takie informacje, w tym, między innymi, pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, o których mowa w takiej komunikacji, bez konieczności wnoszenia opłat na rzecz odwiedzającego i identyfikacji źródła. Ponadto odwiedzający udziela CSL Behring nieodwołalnego prawa do kopiowania, modyfikowania, publikowania, wykonywania, przesyłania i wyświetlania takich informacji za pośrednictwem dowolnego medium lub nośnika zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Odwiedzający wyraża zgodę, że wszelka komunikacja na linii odwiedzający-CSL Behring zostanie przekazana CSL Behring zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, między innymi, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń od osób fizycznych przed przekazaniem danych dotyczących stanu zdrowia lub innych danych osobowych. Zabrania się odwiedzającemu przesyłania na witrynę zawartości, która zawiera jakiekolwiek wirusy lub inne oprogramowanie, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie witryny lub komputera lub systemu informacyjnego drugiej strony.

Własność intelektualna

Należy mieć na uwadze, że firma CSL Behring prowadzi politykę egzekwowania swoich praw własności intelektualnej w najwyższym możliwym zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa, łącznie z sankcjami karnymi. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (dalej „znaki towarowe”) wyświetlane w tej witrynie stanowią własność firmy CSL Behring lub są udostępniane przez nią na podstawie licencji. Żadne treści umieszczone w niniejszej witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie – zarówno przez dorozumienie, jak i na innej podstawie – jakiejkolwiek licencji lub prawa do znaków towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody CSL Behring lub właściciela danego znaku towarowego, jeśli jego właścicielem nie jest CSL Behring. Ponadto wszelkie czynności, takie jak powielanie, retransmisja, modyfikacja lub korzystanie z treści niniejszej witryny w celach innych niż cele prywatne i niekomercyjne wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy CSL Behring. Poniższą informację o prawach autorskich należy bezwzględnie umieszczać na każdej kopii treści niniejszej witryny lub jej części: 

Copyright © (rok) CSL Behring.

Komunikaty prasowe

Niniejsza witryna zawiera komunikaty prasowe i inne wiadomości dotyczące firmy CSL Behring, które firma traktuje jako aktualne na dzień, w którym zostały sporządzone i/lub opublikowane w witrynie. Niemniej jednak firma CSL Behring jest zwolniona z obowiązku aktualizacji takich komunikatów prasowych i innych wiadomości i/lub zawartych w nich informacji. Nie należy traktować żadnych informacji o podmiotach innych niż CSL Behring, jako dostarczonych przez CSL Behring, a publikacja informacji o innych podmiotach w niniejszej witrynie nie jest równoznaczna z potwierdzeniem przez CSL Behring ich prawdziwości lub kompletności.

Obowiązki odwiedzających w zakresie bezpieczeństwa 

W niektórych przypadkach osoby odwiedzające niniejszą witrynę mogą być poproszone o zarejestrowanie się lub uzyskanie hasła w celu dostępu do wybranych treści lub usług świadczonych przez witrynę. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, odwiedzający ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych rejestracyjnych i hasła. Osoba odwiedzająca ponosi odpowiedzialność za wszystkie przypadki wykorzystania hasła, niezależnie od tego, czy zezwoliła na takie wykorzystanie.

Obowiązujące przepisy prawne

Niniejsze Warunki korzystania i rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z niniejszymi Warunkami korzystania podlegają wykładni prawa stanu Pensylwania. Wszelkie spory między firmą CSL Behring a odwiedzającymi związane z niniejszymi Warunkami korzystania lub niniejszą witryną internetową będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy stanowe i federalne stanu Pensylwania. Dostęp do witryny można uzyskać ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów na całym świecie. Ze względu na istniejące różnice legislacyjne między poszczególnymi stanami i krajami, odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z niniejszej witryny zastosowanie mają przepisy prawa stanu Pensylwania, bez uwzględniania przepisów prawa kolizyjnego.

 

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2024

POL-CRP-0111